Jak bude probíhat čerpání úvěru?

Čerpání úvěru probíhá bezhotovostně na účet klienta.


Za jak dlouho obdržím po uzavření smlouvy peníze?

Peněžní prostředky budou odeslány na běžný účet klienta v případě, že dojde k potvrzení smlouvy o úvěru v telefonickém hovoru BEF s klientem realizovaného prostřednictvím našeho call centra, a to nejpozději do 10ti kalendářních dnů ode dne jejího podpisu.


Jakým způsobem mohu hradit splátky?

Splátky se hradí zadáním trvalého příkazu k úhradě na číslo účtu 2111734057/2700 vedeného u UniCredit Bank. Jako variabilní symbol použijte číslo Vaší úvěrové smlouvy.


Jaká je četnost hrazení splátek?

Splátky jsou hrazeny na měsíční bázi k vybranému datu. Doporučujeme nastavení trvalého příkazu k úhradě s datem splatnosti 5 dní před termínem splatnosti splátky.


Jaký je variabilní symbol?

Jako variabilní symbol slouží číslo vaší úvěrové smlouvy.


Mohu úvěr předčasně splatit?

Ano, úvěr je možné splatit předčasně, či zaslat mimořádnou splátku. Obě služby jsou bez poplatku. V takovém případě se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 220 000 600.


Mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Ano, právo odstoupit bez uvedení důvodu od úvěrové smlouvy máte do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba informovat naši společnost o tomto odstoupení, a to písemným odstoupením zaslaným na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu: kontakt@befin.cz (přijetí žádosti bude odesílateli potvrzeno na jeho e-mailovou adresu).


Kdo je orgán dohledu nad BEF?

Orgánem dohledu nad dodržováním našich povinností jakožto úvěrujícího je Česká Národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Na uvedený orgán dohledu se můžete obracet se svými stížnostmi a připomínkami týkajícími se dodržování povinností BEF vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru.


Jak mohu řešit případný spor mimosoudní cestou?

K rozhodování sporů ze Smlouvy mimosoudní cestou je příslušný finanční arbitr: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, tel. 420 257 042 094, email: arbitr@finarbitr.cz, internetové stránky: www.finarbitr.cz.